Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0915 - Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: CONGLOMERANTS
1 Conglomerants i conglomerats: conceptes bàsics
1,1 Definicions
1,2 Evolució històrica
1,3 Comportament genèric
1,4 Classificació
1,5 Aplicacions genèriques
1,6 Funcions dels components
1,7 Varietats comercials

2 Guixos i escaioles
2,1 Definició i matèries primeres
2,2 Processos de deshidratació - fabricació
2,3 Enduriment i enduriment
2,4 Propietats i factors de qualitat dels guixos
2,5 Tipus i classes
2,6 Normativa i assaigs
2,7 Control de qualitat
2,8 Adequació a l'ús

3 Les Calçs
3,1 Varietats i comportament
3,2 Calçs aèries
3,3 Calçs hidràuliques
3,4 Normativa
3,5 Comercialització i aplicacions
3,6 Utilització de les calçs

4 Ciments
4,1 Introducció
4,2 Varietats de ciments
4,3 Ciments naturals
4,4 Ciment Portland
4,5 Propietats del ciment Portland
4,6 Enemics del ciment Portland
4,7 Factors de qualitat del ciment Portland
4,8 Ciment aluminós
4,9 Normativa i tipus de ciments
4,10 Control de qualitat
4,11 Adequació a l'ús

BLOC TEMÀTIC II: CONGLOMERATS
5 Pastes
5,1 Components
5,2 Dosificacions
5,3 Propietats
5,4 Adequació a l'ús

6 Morters
6,1 Components
6,2 Additius
6,3 Addicions
6,4 Dosificació
6,5 Propietats
6,6 Normativa i tipus de morters
6,7 Control de qualitat
6,8 Adequació a l'ús

BLOC TEMÀTIC III: FORMIGONS

7 Formigó: conceptes bàsics
7,1 Antecedents històrics
7,2 Conceptes bàsics
7,3 Components del formigó
7,4 Classificació
7,5 Designació

8 Components del formigó
8,1 Funcions dels components
8,2 Conglomerants
8,3 Aigua
8,4 Àrids: designació i característiques
8,5 Propietats dels àrids
8,6 Granulometries dels àrids
8,7 Avaluació d'una granulometria
8,8 Granulometries de referència
8,9 Composició dels àrids
8,10 Additius
8,11 Addicions
8,12 Control de qualitat dels components del formigó

10 Formigó fresc
10,1 Conceptes previs
10,2 Propietats físiques
10,3 Propietats reològiques
10,4 Factors que afecten el formigó fresc
10,5 Assajos

11 Formigó endurit
11,1 Conceptes previs
11,2 Propietats físiques
11,3 Propietats mecàniques
11,4 Propietats reològiques
11,5 Assajos

12 Durabilitat del formigó
12,1 Conceptes previs
12,2 Classes d'exposició
12,3 Accions mecàniques
12,4 Accions físiques
12,5 Accions químiques
12,6 Accions biològiques
12,7 Acció del foc
12,8 Durabilitat d'elements estructurals
12,9 Consideracions addicionals sobre durabilitat de l'EHE

13 Dosificació: principis i mètodes
13,1 Conceptes de dosificació
13,2 Dades de partida
13,3 Característiques dels components
13,4 Condicions de durabilitat
13,5 Dosificació en pes o en volum
13,6 Mètodes basats en el contingut de ciment
13,7 Mètodes basats en a la resistència característica
13,8 Altres mètodes de dosificació: mètode ACI, Mètodes gràfics.

14 Fabricació, transport i posada en obra del formigó
14,1 Conceptes previs
14,2 Fabricació del formigó
14,3 Transport del formigó
14,4 Abocament
14,5 Compactació
14,6 Tipus de formigó segons la seva forma de col · locació
14,7 Juntes de formigonat
14,8 Formigonat en temps fred
14,9 Formigonat en temps calorós
14,10 Curat del formigó

15 Control de qualitat del formigó
15,1 Conceptes previs
15,2 Control de qualitat segons la EHE-08
15,3 Consideracions per a la conformitat de l'estructura art 79 EHE
15,4 Control del formigó art 86 EHE

16 Formigons especials
16,1 Conceptes previs
16,2 Formigons autocompactables
16,3 Formigons d'alta resistència
16,4 Formigons i morters projectats
16,5 Formigons amb fibres
16,6 Formigons de polímers
16,7 Formigó lleuger
16,8 Formigons pesats
16,9 Formigons refractaris
16,10 Formigons reciclats
16,11 Formigó d'ús no estructural
16,12 Formigó d'ús no estructural

17 Prefabricats de formigó
17,1 Conceptes previs
17,2 Blocs de formigó
17,3 Revoltons de formigó
17,4 Baldoses de terratzo 
17,5 Baldoses de ciment
17,6 Pedra aglomerada o pedra artificial
17,7 Llambordes
17,8 Biguetes
17,9 Lloses armades
17,10 Lloses pretensades / plaques alveolars
17,11 Marcat CE i fitxes tècniques