Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l’àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístiques d’anàlisi estadística.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.F01.02 Ser capaç d’utilitzar l’estadística com a mitjà per a resoldre  qüestions o sostenir una posició a partir de la informació disponible.

CG4.F01.01 Dominar l’accés a les fonts bibliogràfiques i l’organització del temps d’estudi personal.

CG3.F01.02 Analitzar resultats obtinguts en la resolució de problemes relacionats amb els coneixements teòrics adquirits.

CG3.F01.01 Ser capaç de raonar deductivament i inductivament, formular un problema i qüestionar els resultats.

CG2.F01.01 Resolució de problemes en grups de 3 o 4 persones.

CE24.F01.2 Ser capaç de comunicar solucions de problemes estadístics utilitzant un llenguatge estadístic apropiat.

CE24.F01.1 Saber redactar la resolució de problemes matemàtics i saber explicar-los oralment.

CE1.F01.5 Ser capaç de calcular i interpretar mesures descriptives, gràfiques i numèriques; de determinar i representar la recta de regressió, valorar la qualitat de l’ajust i fer prediccions.

CE1.F01.4 Ser capaç de determinar i interpretar intervals de confiança; de plantejar i resoldre un contrast d’hipòtesis i interpretar el resultat

CE1.F01.3 Ser capaç, utilitzant l’ordinador, de representar les principals gràfiques de control de qualitat i interpretar-les; calcular probabilitats i quantils associats a les principals distribucions.

CE1.F01.2 Ser capaç de formular i determinar la probabilitat d’un succés;  reconèixer i resoldre problemes amb el model binomial, Poisson i  normal.

CE1.F01.1 Saber aplicar resultats d’espais vectorials, diagonalització de matrius, càlcul integral d’una variable i càlcul diferencial de diverses variables en la resolució de problemes.