Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. Llei zero de la termodinàmica i equacions d'estat

1.1. Estat d'un sistema

1.2. El Principi Zero de la Termodinàmica

1.3. Temperatura en l'escala del gas ideal

1.4. Mescles de gasos ideals i llei de Dalton

1.5. Gasos reals i equacions del virial

1.6. Superfície P-V-T per a sistemes d'un component

1.7. Coordenades crítiques

1.8. L'equació de Vander Waals

1.9. Descripció de l'estat d'un sistema sense reacció química

Propietats molars parcials


Tema 2. Primera llei de la termodinàmica

2.1. Treball

2.2. Experiment de Joule i Calor

2.3. Primera Llei de la Termodinàmica i Energia Interna

2.4. Diferencials exactes i inexactes

05/02 Treball de compressió i expansió d'un gas a temperatura constant

2.6. Expansió isoterma i reversible d'un gas

2.7. Diverses formes de treball

2.8. Canvi d'estat en condicions de volum constant

2.9. Entalpia de canvi d'estat a pressió constant

2.10. Expansió de Joule-Thomson

2.11. Capacitats calorífiques

2.12. Processos adiabàtics amb gasos

2.13. Termoquímica

2.14. Entalpia de formació

2.15. Calorimetria


Tema 3. Segona i Tercera Llei de la Termodinàmica

3.1. Entropia com una funció d'estat

3.2. Segona Llei de la Termodinàmica

3.3. Canvis d'entropia en processos reversibles

3.4. Canvis d'entropia en processos irreversibles

3.5. Entropia de mescla en gasos ideals

3.6. Entropia i probabilitat estadística

3.7. Determinació calorimètrica de entropies

3.8. La Tercera Llei de la Termodinàmica

3.9. Màquines termodinàmiques


Tema 4. Equacions Fonamentals de la Termodinàmica

4.1. Combinació de la Primera i Segona Llei per a sistemes tancats

4.2. Equació Energètica Fonamental de la Termodinàmica per a sistemes oberts

4.3. Definició d'equacions fonamentals addicionals (Potencials termodinàmics)

utilitzant la transformació de Legendre

4.4. Interpretació de DA i DG en termes de treball

4.5. Efecte de la temperatura en la funció de Gibbs

4.6. Efecte de la pressió en la funció de Gibbs

4.7. Fugacitat i activitat

4.8. Potencial químic

4.9. Propietats molars parcials

4.10. Equació de Gibbs-Duhem

4.11. Relacions de Maxwell


Tema 5. Equilibri químic

5.1. Obtenció de l'Expressió General de l'Equilibri

5.2. Expressió de la constant d'equilibri per a reaccions en fase gasosa

5.3. Comportament de G com una funció del Grau de Avanç de la reacció

5.4. Determinació de la Constant d'Equilibri

5.5. Utilització de les energies lliure de formació estàndard per al càlcul de la

constant d'equilibri

5.6. Efecte de la temperatura sobre la constant d'equilibri

5.7. Efecte de la pressió, composició inicial i de la presència de gasos inerts en la

composició de l'equilibri

5.8. Constant d'equilibri per a reaccions en fase gasosa en termes de

concentracions

5.9. Reaccions heterogènies

5.10. Graus de llibertat i regla de les fases


Tema 6. Equilibri entre fases

6.1. Diagrama de fases per a sistemes d'un component

6.2. L'equació de Clapeyron

6.3. L'equació de Clausius-Clapeyron

6.4. Efecte de la tensió superficial a la pressió de vapor

6.5. Equilibri líquid-vapor en mescles líquides binàries

6.6. Pressió de vapor en mescles no ideals i Llei d'Henry

6.7. Coeficients d'activitat

6.8. Propietats col · ligatives

6.9. Sistemes sòlids-líquids de dos components


Tema 7. Electroquímica de l'Equilibri

7.1. Llei de Coulomb, camp elèctric i potencial elèctric

7.2. Equilibri incloent diferències de potencial elèctric

7.3. Equació per a una cel · la electroquímica

7.4. Activitats de electròlits

7.5. Teoria de Debye-Hückel

7.6. Determinació de coeficients d'activitat per l'àcid clorhídric

7.7. Determinació de propietats termodinàmiques estàndard de ions

7.8. Potencial d'elèctrode estàndard

7.9. Determinaciónde pH

7.10. Equilibri químic en dissolucions d'electròlits: tractament exacte de

dissociació d'àcids i bases febles

7.11. Bateries i cel · les de combustible

7.12. Potencial de membrana