Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Laboratori

50%

Proves escrites

40%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació

El sistema d’avaluació proposat cerca que l’estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l’assignatura.

Proposem un únic itinerari d’avaluació en què compten totes i cadascuna de les activitats que portem a cap. La no assistència a alguna de les activitats d’avaluació previstes comportar automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

Cal remarcar el caràcter selectiu de les proves escrita i pràctica que portarem a terme a final de curs. Aquestes proves són excloents i cal superar-les per a poder aprovar l’assignatura. En cas de superar les dues proves, la nota final es calcularà d’acord amb els percentatges exposats en l'apartat "Criteris de superació de l'assignatura".

Considerem l’assignatura superada quan l’estudiantat assoleix un mínim del 50% de la puntuació possible.

 

A) Criteris de superació de l'assignatura

Laboratori (50%)

-    Quadern de laboratori (10%)

-    Actitud (10%)

-    Prova pràctica final (30%) (per a superar aquesta prova la nota obtinguda ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Excloent)

Proves escrites (40%)

-    Examen teòric final (30%) (per a superar aquesta prova la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Excloent)

-    Qüestions prèvies (10%)

Participació en tutories (10%)*

-    Assistència (5%)

-    Participació en les tutories dedicades a preparar la pràctica: presentació de l’esquema i/o dels fonaments (5%)

*Si l'alumne o alumna no assisteix com a mínim al 70% de les tutories, la puntuació de l'apartat de Participació en Tutories serà zèro, tot i haver presentat totes les qüestions prèvies.

B) Criteris per a ser considerat presentat en una convocatòria

La participació en el 60% de les sessions de laboratori o la presentació a la prova pràctica final o a la prova escrita final farà que l'estudiant o estudianta siga considerat com presentat. Si l'alumne ha suspès en la primera convocatòria i no realitza cap prova final (teòrica o pràctica) en la segona, es considerarà com a no presentat en aquesta.