Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. El camp elèctric I: Distribucions discretes de càrrega.

1.1. Fenomenologia de la interacció electrostàtica. Propietats de la càrrega elèctrica.

1.2. Conductors i dielèctrics.

1.3. Llei de Coulomb d'acció entre càrregues estàtiques puntuals. Principi de superposició.

1.4. Camp electrostàtic E.

1.5. Línies de camp elèctric.

1.6. Moviment d'una partícula carregada en un camp electrostàtic.

1.7. El dipol elèctric.


Tema 2. El camp elèctric II: Distribucions contínues de càrrega.

2.1. Distribucions contínues de càrrega.

2.2. Teorema de Gauss.

2.3. Càlcul de camps elèctrics mitjançant el teorema de Gauss.

2.4. El camp electrostàtic en els conductors.


Tema 3. Potencial elèctric.

3.1. Diferència de potencial.

3.2. Potencial a causa d'un sistema de càrregues puntuals.

3.3. Càlcul del potencial per a distribucions contínues de càrrega.

3.4. Superfícies equipotencials.

3.5. Determinació del camp elèctric a partir del potencial.

3.6. Energia potencial electrostàtica.

Tema 4. Energia electrostàtica i capacitat.

4.1. Capacitat.

4.2. Emmagatzematge de l'energia elèctrica.

4.3. Condensadors, bateries i circuits.

4.4. Capacitat d'un condensador amb dielèctric.

4.5. Estructura molecular d'un dielèctric.


Tema 5. Corrent elèctric estacionari.

5.1. Definició d'intensitat de corrent I. Moviment de les càrregues.

5.2. Llei local d'Ohm.

5.3. Dissipació d'energia en la conducció. Llei de Joule.

5.4. Associació de resistències.

5.5. Regles de Kirchhoff.

5.6. Força electromotriu.

5.7. Circuits bàsics de corrent continu. Lleis de Kirchhoff.

5.8. Xarxes elèctriques.


Tema 6. El camp magnètic.

6.1. Fenomenologia de la interacció magnètica.

6.2. Força exercida per un camp magnètic

6.3. Moviment d'una partícula carregada en un camp magnetostàtic.

6.4. Moments de força sobre espires de corrent i imants.

6.5. L'efecte Hall.


Tema 7. Fonts del camp magnètic.

7.1. El camp magnètic creat per càrregues puntuals en moviment.

7.2. Llei de Biot-Savart.

7.3. Flux del camp magnètic.

7.4. Teorema d'Ampère. Aplicació al càlcul de camps magnètics.


Tema 8. Propietats magnètiques de la matèria.

8.1. Acció d'un camp magnètic sobre un dipol magnètic.

8.2. Imantació i susceptibilitat.

8.3. Moments magnètics atòmics.

8.4. Paramagnetisme.

8.5. Ferromagnetisme.

8.6. Diamagnetisme.


Tema 9. Inducció i energia magnètica.

9.1. Fenomenologia de la inducció magnètica.

9.2. Llei d'inducció de Faraday.

9.3. Llei de Lenz.

9.4. Força electromotriu del moviment.

9.5. Corrents de Foucault.

9.6. Inductància.

9.7. Energia magnètica.


Tema 10. Les equacions de Maxwell. Ones electromagnètiques.

10.1. Llei d'Ampèr-Maxwell: corrent de desplaçament.

10.2. Revisió dels fenòmens electromagnètics: equacions de Maxwell.

10.3. Ones electrómagnètiques.

10.4. Propagació del camp electromagnètic en el buit: equació d'ones.


Tema 11. Propietats de la llum.

11.1. La llum com a ona electromagnètica. L'espectre electromagnètic.

11.2. Dualitat ona-corpuscle.

11.3. Fonts lluminoses.

11.4. Propagació de la llum.

11.5. Reflexió i refracció.

11.6. Polarització.

Pràctiques de laboratori.

P1. Instruments bàsics de mesura en el laboratori d'electricitat: el multímetre i l'oscil·loscopi.

P2. Propietats elèctriques: electrostàtica, mesura de la permitivitat elèctrica de l'aire amb un condensador, anàlisi de la descàrrega d'un condensador.

P3. Propietats magnètiques: mesura de camps magnètics, determinació del moment magnètic d'un imant i de la relació carrega/massa de l'electró.

P4. Propietats òptiques: polarimetria, poder rotatori específic de dissolucions òpticament actives i mesura de la concentració d'una dissolució.