Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0922 - Estratègies de la Comunicació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Asistir a les classes tant teòriques com pràctiques i al seminari.

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova: examen escrit (5 sobre 10) i presentacions orals i pòsters i projectes (part pràctica) (5 sobre 10).

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors. La parte pràctica serà evaluadá durant el curs. La part teòrica a les dates oficials de examen.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves presentacions orals i pòsters i projectes.

L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o al seminari  hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives. Una vegada pase el termini no serán admitides les justificacions i la part pràctica no serà evaluada a primera convocatòria. Es podrà recuperar a segona convocatòria mitjançant un examen de caràcter pràctic el mateix dia i horari del examen teòric oficial. No es considera un motiu justificable el solapament de assignatures al mateix horari. Tampoc la realització de pràctiques a empreses.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.