Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0919 - Fonaments del Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

20%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

El programa ha estat dissenyat per a ser explicat complet i, tret de raons de força major, s'exigeix íntegrament en l’avaluació final de l’assignatura. L’avaluació de coneixements i el control de l’aprenentatge es realitza d’acord amb els següents criteris:

 1. L’avaluació final consta d’una prova escrita a la qual s’atribueix el 50% de l’avaluació final. L’examen avalua la part teòrica, que val 5 punts (preguntes curtes i/o d’anàlisi). Per a la superació d’aquesta part cal obtindre un mínim de 2,5 punts.
 2. El 50% restant de la qualificació final la determina la resolució, presentació i entrega de les pràctiques que es realitzaran per equips (2 punts de la resolució dels casos) i la realització i exposició del treball final en grup (2 punts), que constarà de la realització d’un pla de màrqueting. A més, es tindran en compte qüestions com la qualitat, organització i planificació i la coherència en la comunicació en l’exposició de totes les presentacions fetes al llarg del curs (1 punt: 0,5 corresponent a les presentacions dels casos i 0,5 corresponent a la presentació del projecte).
 3. La qualificació de l’assignatura s’obté de sumar la nota de l’examen, la dels treballs de classe, i la del projecte de màrqueting, sempre i quan s’haja superat cada una de les notes mínimes exigides.
 4. Caldrà tindre en compte que la prova d'examen escrit serà una activitat recuperable per l'estudiantat en segona convocatòria, mentre que la resolució dels casos i del projecte semestral seran activitats no recuperables en segona convocatòria.


Notes importants:

 • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.
 • La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
 • Es considerarà a l’alumne o alumna com a presentat sempre i quan es presente a l'examen teòric de l’assignatura. En cas contrari, la nota serà de no presentat.
 • L’estudiantat pot utilitzar els mitjans de revisió i reclamació de les qualificacions obtingudes d’acord amb el procediment establert en la Normativa d'Avaluaciò del Estudis Oficials de l'UJI.
 • L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació. De fet:
 1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
 2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
 3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.