Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament està centrada en l'alumnat, de manera que és expositiva i participativa al mateix temps. En aquesta línia, es combinen les classes teòriques amb les sessions pràctiques i l'assistència a un seminari.

El desenvolupament de cadascuna de les unitats temàtiques serà de la següent manera:

  • En les sessions teòriques el professorat presentarà les nocions i aspectes claus per a la comprensió del tema (classe teòrica). Per a cada unitat temàtica, l'alumnat haurà de llegir prèviament els textos proposats pel professorat, disponibles a l'Aula Virtual de l'assignatura. Aquesta lectura inicial abans d'arribar a l'aula, facilitarà la comprensió de l'exposició del professorat i la possibilitat d'interacció de l'alumnat. Per tant, en les classes teòriques es discutiran els textos preparats anteriorment per l'estudiantat.
  • En les sessions pràctiques es realitzarà un conjunt variat d'activitats: treballs de recerca, posada en comú i debat de dilemes morals, proves objectives de lectures, treball de camp i pràctiques de resolució de problemes a l'aula.
  • El seminari consistirà en una activitat (realitzada fora de les hores de classes teòriques i pràctiques) on participarà un professional extern vinculat al camp de la comunicació. Aquest seminari té caràcter obligatori i serà avaluat com a part de la matèria mitjançant una pregunta d'examen.

AVALUACIÓ

  • Part teòrica: es valora amb 6 punts i s'avalua amb un examen escrit, que constarà de 4 preguntes breus (1 punt per pregunta) i 1 pregunta de desenvolupament d'un tema del temari de manera argumental (2 punts).
  • Seminari: s'avalua amb la incorporació d'una pregunta sobre el seminari en l'examen teòric final. Aquesta pregunta val 1 punt. Per tant, de les 4 preguntes breus que té l'examen, una estarà relacionada amb el contingut discutit al seminari.
  • Part pràctica: es valora amb 4 punts, que s'obtindran a partir d'una sèrie de pràctiques realitzades a l'aula. Les puntuacions de cada pràctica varien en funció de l'esforç i del treball que requereix cada tipus d'exercici (treballs d'investigació, debat de dilemes morals, resolució de problemes...).

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Tant en la teoria com en les pràctiques es valoren amb rigor els següents criteris d'avaluació:

  • Demostrar que s'han adquirit els coneixements necessaris sobre els temes tractats al llarg del curs.
  • Demostrar capacitat d'utilitzar adequadament els conceptes i termes de l'ètica i deontologia professional, especialment per analitzar la realitat actual.
  • Demostrar capacitat argumentativa i dialògica per a l'anàlisi i la resolució de conflictes morals relacionats amb la professió periodística, amb un ús adequat del llenguatge acadèmic, tant oral com escrit.
  • Demostrar capacitat d'anàlisi ètica i crítica en l'àmbit de l'activitat periodística.