Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

45%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura l'estudiant ha de tenir com a mínim un 5 sobre 10 en cada tipus de prova d'avaluació (apartat 10.1 d'aquesta guia).
 
Factors susceptibles de consideració a l'hora de qualificació:
  • Per fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne/a haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada un dels sistemes d'avaluació (examen, projectes i presentació oral). 
  • L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. L'alumnat que no complisca un percentatge mínim d'assistència del 85% quedarà suspés en la primera convocatòria.
  • L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o al seminari haurà de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació, i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.

Proves:

  1. Avaluació contínua de teoria o examen final de teoria
  2. Exercicis tècnics i projecte final
  3. Presentació en classe del projecte fotogràfic
  4. Assistència al seminari i realització d'una tasca relacionada

En el cas de suspendre una de les proves de l'assignatura, es guardarà la nota de les proves aprovades per a la segona convocatòria, però en cap cas per al curs següent.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.