Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0950 - Teoria i Tècnica del Guió

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

a) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim del 50% de la seva qualificació possible.
 
 
 
b) Les proves que necessàriament ha ha de superar l'alumne són:
 
 
 
- Presentació dels rabajos escrits previs al guió literari: tema, idea narrativa, story line, sinopsi i tractament de guión.Valor: 50%
 
 
 
- Elaboració del Guió Literari i Guió Tècnic definitiu. Valor: 50%
 
 
 
NOTES IMPORTANTS:
 
Els treballs finals s'han de presentar en documents pdf, si el seu volum així ho requereix amb totes les dades necessàries per a la identificació de la feina.
 
Les dates màximes establertes per al lliurament de tota la documentació del projecte seran les fixades com a data d'examen i no s'admetran retards. Però totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
 
L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves "Observació / execució de tasques i pràctiques". L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives.