Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) Criteris de qualificació: La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. 
Detall de les proves d'avaluació, la seua ponderació per a calcular la qualificació global i la seua recuperació:

PROVA

Percentatge sobre la qualificació final

DETALL DE LES PROVES

 

RECUPERACIÓ

Elaboració de treballs académics

20%

Mapa conceptual sobre tots els continguts de la assignatura

Si en el global de l'assignatura no s'aconsegueix el 5 sobre 10, en la segona convocatòria pot tornar a presentar-se el mapa

Presentacions orals

10%

Dinamització d'un debat (sobre la base de textos proposats i aplicació a l'anàlisi de casos pràctics)

No és recuperable. Es guarda la nota per a la segona convocatòria

Resolució de casos

10%

Aplicació del contingut del seminari impartit per conferenciants a l'anàlisi d'un producte audiovisual

No és recuperable. Es guarda la nota per a la segona convocatòria

Examen

30%

15% Examen final escrit (assaig a desenvolupar)
15% Avaluació contínua dels debats desenvolupats en classe

Si en el global de l'assignatura no s'aconsegueix el 5 sobre 10, en la segona convocatòria pot tornar a realitzar-se la prova final d'avaluació (examen final més avaluació contínua).

Prototip / projecte final

30%

Peça audiovisual

No és recuperable. Es guarda la nota per a la segona convocatòria

 

B) Criteris de presentat a l'assignatura.
Serà qualificat en actes tot estudiant que es present a l'examen final i haja lliurat totes les pràctiques.

*IMPORTANT: L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per a notificar i acreditar la seua situació i pactar activitats d'aprenentatge alternatives.