Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura es valora amb 6 punts i s'avalua a través d'un examen escrit que consta de quatre preguntes breus amb una puntuació d'1 punt per pregunta i una pregunta a desenvolupar un tema de manera argumental dels treballats en el temari amb una puntuació de 2 punts.
L'avaluació del seminari es realitzarà amb la incorporació d'una pregunta en l'examen teòric final al voltant del comentat en el seminari. Aquesta pregunta es valorarà amb 1 punt. És a dir, de les quatre preguntes breus una estarà relacionada amb el contingut discutit en el seminari.

La part pràctica de l'assignatura es valora amb 4 punts que s'obtindran amb la realització d'una sèrie de pràctiques dutes a terme en l'aula. En total es realitzaran nou activitats pràctiques.
Les pràctiques consistiran en un conjunt variat d'activitats: treballs de recerca, posada en comú i debat de dilemes morals, proves objectives de lectures, treball de camp, pràctiques de resolució de problemes en l'aula i treball final.

La puntuació de les pràctiques es distribueix de la següent manera:
- Dilemes: 0,3 punts - Nombre d'exercicis: 2 – PUNTS: 0,6
- Proves objectives: 0,3 - Nombre d'exercicis: 2 – PUNTS: 0,6
- Treballs de camp: 0,4 - Nombre d'exercicis: 1 – PUNTS: 0,4
- Resolució de problemes en l'aula: 0,2 - Nombre d'exercicis: 2 – PUNTS: 0,4
- Treball de recerca: 0,5 - Nombre d'exercicis: 1 – PUNTS: 0,5
- Treball final: 1,5 - Nombre d'exercicis: 1 – PUNTS: 1,5
TOTAL DE PUNTS: 4

CRITERIS D'AVALUACIÓ
En ambdues parts es tindrà en compte amb rigor els següents criteris d'avaluació:
- Demostrar que s'han adquirit els coneixements necessaris sobre les temàtiques tractades al llarg del curs.
- Demostrar capacitat d'utilitzar els conceptes i termes de l'ètica i deontologia professional de la publicitat de manera adequada, sent capaces d'utilitzar-los per a analitzar la realitat actual.
- Demostrar capacitat argumentativa i dialògica per a l'anàlisi i per a la resolució de conflictes morals relacionats amb l'activitat publicitària; saber utilitzar el llenguatge acadèmic apropiat, tant oral com escrit.
- Demostrar capacitat d'anàlisi eticocrítica en l'àmbit de l'activitat publicitària.

REQUISITS PER A LA SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA
En la part teòrica s'ha d'aconseguir una puntuació mínima de 3 punts (sobre 6) per a poder aprovar l'assignatura
La realització de l'examen teòric és condició imprescindible per a considerar que s'ha presentat a una convocatòria.
No existeix una nota mínima per a la part pràctica. No obstant açò, la part pràctica és fonamental per a aconseguir que la suma de la teoria i la pràctica siga superior a 5. En cas d'obtenir un 3 en la part teòrica però no sumar en la part pràctica la puntuació suficient s'ha de repetir l'examen per a obtindre una nota superior.
En el cas de no aprovar la part teòrica la nota de pràctiques es guarda per a la convocatòria de juny, encara que no per al curs següent.

RECUPERACIÓ D'EXERCICIS DE PRÀCTIQUES
Cal tindre ben present que les pràctiques es realitzen en classe i que, per tant, exigeixen l'assistència a l'aula.
Només existeix la possibilitat de recuperar un total de dues proves pràctiques quan, assistint habitualment a classe, no s'haguera pogut realitzar algun dia per un motiu justificat. Les úniques causes de justificació són:
- Malaltia
- Qüestiones laborals puntuals
- Circumstàncies familiars d'importància

En els tres casos s'ha d'informar dins d'un termini raonable al professorat i aportar-hi el preceptiu justificant mèdic, laboral o d'altre tipus que acredite l'absència.

La recuperació de les proves es farà al final del semestre.
En cas de complir amb els criteris establits de recuperació d'una prova l'exercici consistirà en un qüestionari sobre un llibre escollit pel professorat a l'inici del curs.
En cas de complir amb els criteris establits de recuperació de dues proves l'exercici consistirà en dos qüestionaris sobre dos llibres diferents triats pel professorat a l'inici del curs.
En cap cas es podrà recuperar més de dues proves i el treball final no és susceptible de recuperació.