Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les practiques, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes teòriques i les practiques. L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 2 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit i haja realitzat el 100% de les pràctiques

Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria 

En qualsevol prova, l’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguin implicaran la qualificació de “zero” en eixa prova.

Les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l’estudiant i, si escau, la sanció que fora procedent d’acord amb la legislació vigent.