Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0942 - Polítiques Actives d'Ocupació

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Amb aquesta assignatura es donarà a conèixer el marc jurídic de les polítiques d'ocupació en sentit ampli, ja que comprèn l'àmbit competencial estatal, autonòmic i local, sense oblidar les directrius i pautes marcades per la Unió Europea.

Partint de les polítiques d'ocupació comunitàries s'introduiran les polítiques d'ocupació en l'ordenament jurídic espanyol per continuar amb els programes de foment d'ocupació en cada un dels àmbits competencials així com també dels programes de foment de l'autoocupació.

Amb el seu estudi es desenvoluparà la capacitat de l'alumnat perquè pugui proposar solucions d'inserció en el mercat laboral de col · lectius amb especials dificultats d'inserció, així com la seva capacitat per dissenyar i implementar polítiques de col · locació i foment d'ocupació i autoocupació que no són només requerits en els moments de crisi econòmica sinó que resulten necessaris en qualsevol moment del l'activitat empresarial per millorar la seva competitivitat.

TEMA 1. POLÍTICA D'OCUPACIÓ COMUNITÀRIA

1. Origen i evolució de l'estratègia europea d'ocupació

2. Coordinació de la política comunitària d'ocupació

3. Fons europeus

TEMA 2. ELS PROGRAMES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ

1. Marc constitucional de la Política d'Ocupació

2. Marc legal bàsic de la Política d'Ocupació

3. Conceptuació

4. Objectius

5. Marc institucional: El Sistema Nacional d'Ocupació. Subjectes: el Servei Públic d'Ocupació, els Serveis Autonòmics d'Ocupació. Altres subjectes: la intermediació laboral: les agències privades de col · locació.

6. Distribució competencial en matèria d'ocupació

TEMA 3. DIMENSIÓ NACIONAL DE LA POLÍTICA D'OCUPACIÓ

1. Actuacions bonificades

2. Àmbit d'aplicació i bonificacions

2.1. Contractació indefinida

2.1.1 Col · lectius genèrics de treballadors que pel sexe o l'edat tenen dificultats d'integració laboral

2.1.2 Col · lectius específics

2.1.2.1 Víctimes de violència masclista.

2.1.2.2 Treballadors en situació d'exclusió social: especial referència a les empreses d'inserció

2.2. Contractació temporal

2.2.1. Persones amb discapacitat

2.1.2 Víctimes de la violència masclista en situació d'exclusió social

2.3. Transformació dels contractes temporals en indefinits

2.4. Bonificacions al manteniment de l'ocupació

3. Règim jurídic comú de les bonificacions al programa de foment de l'ocupació

3.1. Requisits dels beneficiaris

3.2. Contractacions excloses de les bonificacions

3.3. Supòsits específics de manteniment de les bonificacions

3.4. Concurrència i incompatibilitat de bonificacions

4. Règim sancionador i procediment de reintegrament d'ajuts i subvencions

5. El paper dels interlocutors socials en la política d'ocupació

TEMA 4. LA POLÍTICA D'OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ

1. La formació professional a Espanya. Classes de formació professional

2. Evolució de les mesures formatives adoptades

3. Mesures de formació professional:

3.1. El Programa Nacional de Formació Professional

3.2. Mesures de formació professional contínua

3.3. Mesures de formació professional ocupacional

3.4. Altres accions

TEMA 5. EL FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ

1. Polítiques de foment del treball autònom suport financer a les iniciatives econòmiques

2. Mesures de suport a l'autoocupació

2.1. Promoció de l'ocupació autònoma

2.2. Mesures per al foment de l'ocupació i millora de la competitivitat en cooperatives

2.3 Mesures per al foment de l'ocupació i millora de la competitivitat en Societats laborals

3. Programa: Emprendre en femení

TEMA 6. LES COMUNITATS AUTÒNOMES I LES POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

1. Delimitació de competències

2. Línies generals d'actuació

3. Convenis de col · laboració amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal

TEMA 7. FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL

1. Ajudes per a l'estudi i promoció de l'ocupació local

2. Ajudes a la contractació d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local

3. Ajudes destinades a projectes i empreses qualificades I + D