Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0933 - Sistemes Extrajudicials de Solució de Conflictes Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

En les dates fixades a tal efecte es desenvolupa una prova teoricopràctica que es compon de 20 preguntes tipus test amb quatre respostes possibles, de les quals només és vàlida una. Les respostes incorrectes descompten la meitat del que explica la resposta encertada. La part teòrica compte un 70% de la nota de l'examen i la part pràctica compte el 30% restant.
Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota. El 25% de la nota restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries que s'han de realitzar per part de l'alumne, activitats que s'aniran assenyalant en el seu moment i que poden tenir realitzar-se en les sessions de classe de forma presencial o de forma no presencial.
Les activitats obligatòries computen per ser avaluades quan siguin lliurades a classe després de la seva correcció col · lectiva durant les classes presencials, a la finalització de l'exposició teòrica dels temes als quals van referits. Es realitzaran diverses activitats obligatòries: el nombre concret s'indicarà a l'inici del curs juntament amb el calendari de programació de l'assignatura.
Per tant:
Examen escrit: 75% nota final.
Execució de tasques pràctiques: 25% nota final.
Es considera presentat a l'alumne que vagi a l'examen escrit.
Per superar l'assignatura s'exigeix ​​un mínim de puntuació de cinc com a nota global.