SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

20%

Criteris de superació

Proves escrites (80% de la nota final)

Es durà a terme una prova escrita al final del semestre.

Durada: 2 hores. Es resoldran exercicis i problemes relacionats amb els temes que es descriuen en el programa.

La puntuació aconseguida en aquesta prova constituirà el 80% de la nota total corresponent a la part de proves escrites de les assignatures
.Elaboració de treballs acadèmics i exposició oral (20% de la nota final)

L'estudiant haurà d'elaborar treballs acadèmics i realitzar una exposició oral.

La puntuació aconseguida en aquest apartat constituirà el 20% de la nota total de l'assignatura.Sistema de recuperació

En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de treballs acadèmics (20% de la nota total) i l'estudiant s'haurà d'examinar de la prova escrita (80% de la nota total).

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'obtenir un 5 sobre 10 a la prova escrita i també en l'elaboració de treballs acadèmics.

Es considerarà l'alumne presentat si lliura el treball acadèmic o si es presenta a la prova escrita.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16