Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP124 - Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia i Informàtica

Semestre 1

Temari

Temari

Assignatura SAP104: Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Experimentals i la Tecnologia

 1. El professor de Ciències Experimentals i Tecnologia.
 2. Marc legal. Fonts i elements bàsics del currículum. Nivells de concreció curricular.
 3. La programació didàctica i el disseny d’unitats didàctiques.
 4. Metodologia o relaciones de comunicació en ciències experimentals i tecnologia.
 5. Recursos didàctics i organització.
 6. Introducció de les TIC en el procés d’ensenyament/aprenentatge de les ciències experimentals i tecnologia. L’aula virtual com a dinamitzadora intel·ligent del procés educatiu.
 7. El paper del professor com a director i organitzador, mediador i retroalimentador del treball dels estudiants.
 8. El procés d’avaluació en ciències experimentals i tecnologia.
 9. Gestió d‘aula en ciències experimentals i tecnologia.
 10. Les pràctiques i l’aprenentatge de coneixements teòrics en ciències experimentals i tecnologia. Estratègies per a superar les dificultats conceptuals: alternatives metodològiques i canvi conceptual. Alternatives en la introducció de conceptes teòrics.
 11. L’atenció a la diversitat en les ciències experimentals i la tecnologia.

Assignatura SAP114: Aprenentatge i Ensenyament de la Física i Química

 1. Problemes tradicionals en el procés d'aprenentatge de la Física i la Química: concepcions errònies, escassa motivació del estudiantado, desvinculación amb els problemes socials i ambientals, etc.
 2. Concepció de l'aprenentatge de la Física i la Química com investigació. Establir una adequada relació entre la construcció del coneixement científic i el seu aprenentatge.
 3. El paper del professor com director o organitzador, mediador i retroalimentador del treball dels estudiants.
 4. L'ensenyament de la Física i la Química com treball col·lectiu bé coordinat.
 5. Les pràctiques de laboratori en Física i Química. Mètodes d'ensenyament en el laboratori. Els treballs pràctics com investigació. Mesures de seguretat en el laboratori.
 6. La resolució de problemes en Física i Química. Etapes i estratègies en la resolució de problemes. La resolució de problemes com investigació.
 7. L'aprenentatge de coneixements teòrics en Física i Química. Estratègies per a superar els errors conceptuals: alternatives metodològiques i canvi conceptual. Alternatives a la introducció de conceptes teòrics.
 8. Concepte de Projecte “Curricular de Centre”. Exemple: Introducció dels conceptes bàsics de Física i Química
 9. Hipermedia, Internet, Realitat Virtual i CDROM en l'ensenyament pràctic simulada en el laboratori de Física i Química.
 10. Recerca i selecció de prestacions accessibles a través de la WWW per a utilitzar-les com instrument d'ensenyament-aprenentatge. Generació de continguts de Física i Química per a Internet. Portals educatius.
 11. Desenvolupament d'actituds favorables cap a la ciència i el treball científic.
 12. Hàbits d'organització del treball, valoració de les aportacions dels companys, respecte a la diversitat, coeducación.
 13. Relacions Física i Química-Tecnologia-Societat.
 14. L'avaluació com instrument d'aprenentatge: registre d'observacions, diari del professor, quadern de l'alumne, entrevistes, assemblees de classe, qüestionaris, proves escrites. Avaluació del curriculum i del professorat.

Assignatura SAP124: Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia i Informàtica

 1. Disseny de tasques per a l'aprenentatge per competències bàsiques.
 2. L'avaluació com a procés d'autorregulació de l'aprenentatge.
 3. Desenvolupament d'habilitats interpresonals.

Assignatura SAP 134: Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals

 1. Introducció a les Ciències Naturals a l’ESO i al Batxillerat.
 2. Ciències de la Natura i el currículum de l’ESO a la LOE.
 3. Les Ciències de la Natura i el currículum de Batxillerat a la LOE.
 4. L’acte didàctic: programació i disseny d’unitats didàctiques.
 5. Estratègies metodològiques i bones pràctiques docents.
 6. Les pràctiques de laboratori i de camp. Mètodes d’ensenyament. Els treballs pràctics com a recerca. Mesures de seguritat al laboratori.
 7. L’avaluació en el procés d’ensenyament i aprenentatge de les Ciències Naturals.