Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura s'obtindrà com resultat de sumar la valoració obtinguda en cada una de les proves de què consta l'assignatura. Per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'obtindre una qualificació mínima del 50%, tant en la part teòrica com en la part pràctica de l'examen, i addicionalment obtindre una qualificació global (examen més treballs) mínima de 5 punts. La qualificació obtinguda per aquells estudiants que no obtinguen el mínim requerit per a aprovar en l'examen escrit serà la nota obtinguda en el dit examen. L'estudiant es considerarà presentat quan es presente a l'examen escrit (test, teoria y/o problemes).