Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1018 - Administració de Sistemes Operatius

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació


L'avaluació consta de les següents parts:

-          Avaluació contínua mitjançant la realització d'entregables i exàmens de objectius bàsics: fins a 2 punts de la nota final. Esta nota es reparteix com seguix: entregables (fins a 1 punt) i exàmens d'objectius bàsics (fins a 1 punt).

-          Avaluació de pràctiques: fins a 3 punts de la nota final.

-          Examen: fins a 5 punts de la nota final.

 

La nota final s'obté sumant les notes obtingudes en cadascuna de les parts. Per a aprovar l'assignatura cal obtindre un 5 com a resultat d'aquesta suma. No obstant això, cal arribar a un mínim en cada part perquè la nota d'aquesta part es tinga en compte en la nota final. Per tant, en el cas de no arribar al mínim exigit en algunes de les parts, aquestes parts s'avaluaran com si s'haguera obtingut un 0 en aquestes.

 

Els mínims que s'han d'aconseguir en cadascuna de les parts són:

-          Avaluació contínua: 80% per als entregables realitzats i un 7 sobre 10 per als exàmens d'objectius bàsics (com mitja dels exàmens realitzats).
-          Avaluació de pràctiques: 5 sobre 10.
-          Examen: 4 sobre 10.

 

Les notes superades de l'avaluació contínua i de les pràctiques es mantenen per a la segona convocatòria. Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria quan es presenta a l'examen.

En la primera convocatòria no són recuperables ni l'avaluació contínua ni les pràctiques. En la segona convocatòria, només és recuperable la realització d'entregables, sempre que no s'haja assolit en la primera convocatòria el mínim establit. En este cas s'hauran d'entregar tots els entregables que falten fins a assolir el 100% d'aquests (d'aquesta manera s'obté el punt d'esta part de l'avaluació). Dita entrega tindrà com a data límit el mateix dia de l'examen de la segona convocatòria.