Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. L'avaluació consta d'avaluació contínua (60% de la nota) i una prova final (40% de la nota). Tant l'avaluació contínua com la prova final són recuperables.

L'avaluació contínua consta de diverses pràctiques d'execució sobre la interpretació conceptual de models tridimensionals i la immediatesa de la seua representació (esbossar), i també per mitjà de la reflexió sobre les seues possibilitats d'expressió gràfica amb expressió realista (renderització). S'inculcarà el desenvolupament de diverses tècniques d'expressió per a generar efectes visuals de tridimensionalitat convincents.

La prova final consta d'un examen teoricopràctic (20%) i la valoració de les dues pràctiques finals prèvies al dit examen, en les quals caldrà resoldre per mitjà de tècniques d'expressió gràfica la representació formal dels models tridimensionals proposats, així com una nova proposta de disseny d'aquests (20%). En total, aquesta prova constituirà un 40% de la nota final.

Per a superar l'assignatura és necessari obtenir una nota mitjana final igual o superior a 5 sobre 10.

Criteris de superació de l'assignatura en la primera convocatòria

Es valorarà especialment l'assistència i la participació activa en classe, és necessari haver presentat tots els entregables en les dates establides i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 en la mitjana global de l'avaluació de les pràctiques, així com una puntuació mínima de 5 punts en l'examen.
A tot entregable presentat més tard de la data corresponent se li aplicarà una penalització en la seua valoració en funció del retard.
Cada treball o pràctica sense entregar es comptabilitzarà amb zero.
En les classes de teoria es podran realitzar diferents proves específiques entregables i avaluables.
En els casos en què la mitjana global de l'avaluació de les pràctiques siga inferior a 5, s'oferirà l'oportunitat de recuperar algunes pràctiques abans de la convocatòria de l'examen per a possibilitar assolir el valor mínim exigit.
Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la primera convocatòria si presenta almenys un 70% de les pràctiques d'avaluació contínua en les dates establides i si, a més, es presenta a l'examen en la primera convocatòria.
Criteris de superació de l'assignatura en la segona convocatòria

A causa del caràcter pràctic i a l'avaluació contínua de les pràctiques propostes durant el curs, als estudiants i estudiantes que hagen assistit de manera regular al curs, i hagen presentat almenys un 70% de les pràctiques en les dates establides, se'ls dóna l'opció de recuperar tant la part pràctica com la teòrica.
Els i les que complisquen el punt 1 d'aquest apartat i no assolisquen la mitjana global de 5 en les pràctiques presentades en la primera convocatòria, tindran l'oportunitat de recuperar les pràctiques si entreguen a l'inici de l'examen les que havien suspès i les que falten per presentar en la primera convocatòria, en el marge del 30% del total de pràctiques que no s'hagueren realitzat durant el curs lectiu.
Els i les que complisquen el punt 1 d'aquest apartat i no hagen superat l'examen de la primera convocatòria, han de realitzar una nova prova teoricopràctica.
Els i les que es presenten a la segona convocatòria sense complir el punt 1, han de realitzar una nova prova teoricopràctica que correspondrà al 20% de la nota total. Així mateix, han de realitzar una pràctica final, segons les indicacions del professorat, equivalent al 20% total de la nota. Quant a la resta de pràctiques corresponents a avaluació contínua, només es podrà recuperar fins a un 40% de la nota total, per a la qual cosa l'alumnat ha d'entregar en la data de l'examen els treballs pràctics que el professorat considere equivalents al que s'ha realitzat durant tot el curs, amb garanties contrastables que l'execució d'aquests haja estat realitzada per l'alumne o alumna.
Per a superar l'assignatura en aquesta segona convocatòria caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 en la mitjana global de l'avaluació de pràctiques i una puntuació mínima de 5 punts en l'examen.
Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la segona convocatòria si ha presentat almenys un 70% de les pràctiques d'avaluació contínua en el període lectiu de l'assignatura, i presenta una o més noves tasques avaluables, o es presenta a l'examen teoricopràctic; o si, no ha complit el punt 1, però es presenta el dia de la nova prova teoricopràctica.
Revisió d'exàmens davant del professorat

Els i les alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada poden sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "L'estudiantat ha d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació". (article 5.7).

I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:

"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les dites proves d'avaluació.

Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en eixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador".

Així, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'alumnat implicat en l'incident.