Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

60%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

40%

Criteris de superació

·         Seguint en el pla d’estudis, l’avaluació d’aquesta assignatura consta de:

o    Una part d’avaluació de pràctiques (PR) (observació de l’execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portafolis, projectes, etc.) que tindrà un pes del 40% de l’assignatura.

o    Examen teoricopràctic, amb un pes relatiu del 60%, que consta d’un examen final.

·         Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10.

·         Les notes mínimes exigides en ambdues convocatòries per a ponderar l’assignatura són un 4,5 en l’examen i un 5 en pràctiques. Per a aprovar l’assignatura, la nota mitjana ponderada ha de ser igual o superior a 5.

·         Es considera que un alumne o alumna s’ha presentat a una convocatòria si s’ha presentat a l’examen final i/o ha entregat les activitats corresponents al 60% de les pràctiques.

·         L’avaluació de pràctiques consistirà en el desenvolupament en grup d’un o diversos conceptes aplicant-hi les diferents metodologies i tècniques vistes en les sessions de laboratori junt amb el treball personal de fora de les classes, i es presentarà en format de memòria. També s’inclou la resolució de problemes. Les dates i condicions particulars s’anunciaran amb antelació en l’Aula Virtual.

·         En la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU es realitzarà un examen final teoricopràctic.

Primera convocatòria ordinària

·          La nota final es calcularà com:

                           Nota final = 0,4 Nota pràctiques (PR) + 0,6 Nota examen (EX)

Segona convocatòria ordinària

En la segona convocatòria ordinària:

o    Si l’examen de la primera convocatòria està aprovat, es guarda la nota per a la segona convocatòria amb el 60% del pes, únicament si la nota de l’examen permet obtenir la qualificació d’aprovat amb la valoració mínima de les pràctiques tenint en compte el punt següent. Si l’examen de la primera convocatòria està suspès o no ha estat realitzat, hi haurà un examen teoricopràctic que equivaldrà al 60% de la qualificació.

o    Si la nota de les pràctiques de la primera convocatòria està aprovada, aquesta nota es guarda en la segona convocatòria amb un 40% del pes. Si la part pràctica de la primera convocatòria està suspesa o no s’ha realitzat, cal elaborar un nou treball pràctic aplicant les metodologies i tècniques per a l'obtenció de diferents conceptes plantejats en les pràctiques de la primera convocatòria. Aquest treball tindrà un pes del 20% de la qualificació final.

·         La nota final es calcularà com:

                          Nota final = 0,2 Nota pràctiques (PR) + 0,6 Nota examen (EX)

Revisió d’exàmens davant del professorat

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”(article 5.7)

I, d'acord amb l’article 11 de la mateixa Normativa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte els dits articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.