Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1032 - Auditoria Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura es pot realitzar aprovant els exàmens parcials o aprovant l'examen final.

EXÀMENS PARCIALS: Al llarg del període lectiu es realitzaran dues proves parcials que ponderaran individualment un 50% de l'avaluació de l'assignatura, es correspondran amb temes teòrics i pràctics que s'especificaran adequadament a l'aula virtual de l'assignatura a l'inici del curs i la nota mínima en cada un d'ells serà de 3 sobre 10. Els exàmens parcials no són recuperables.

EXAMEN FINAL: Per a aquells alumnes que no superin l'avaluació amb els exàmens parcials es realitzarà un únic exercici d'avaluació final de l'assignatura en la data oficial que indiqui la Universitat i que es correspondrà amb la totalitat del temari, tant per la primera com per la segona convocatòria.

Es considerarà que un alumne s'ha presentat a l'avaluació en primera convocatòria tant si es presenta a algun dels exàmens parcials com si es presenta a l'examen final, i, en segona convocatòria quan es presenti a l'examen final que és l'única possibilitat existent.