Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0949 - Gestió de Projectes Internacionals

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 24
Hores presencials Hores no presencials

Competències

MB7 - Capacitat per a organitzar xicotetes empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.

OP12 - OP18 Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ME13 Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació. 

ME16 Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment. 

ME17 Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les distintes fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació. 

ME18 Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra. 

ME20 Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn. 

ME26 Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.  

ME28 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

ME30 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 

ME31 Coneixement de l’organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l’edificació i la promoció. 

OP17 Conèixer l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.

UJI05 Explicar les possibles tasques a realitzar en països en desenvolupament dins de projectes de cooperació.

UJI06 Organitzar i planificar projectes en l'àmbit de la cooperació internacional.

UJI14 Aprendre com es gestionen els projectes d’edificació multidisciplinària amb l’ús de l’anglès.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge