Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc I. Hibridació instrumental

Tema 1. Introducció a la hibridació instrumental. Classificacions. Definicions. Aspectes instrumentals.

Tema 2. Fonaments d’espectrometria de masses. Definicions. Aspectes instrumentals. Aspectes pràctics.

Tema 3. Tècniques híbrides basades en cromatografía de gasos (I). Aspectes generals. Acoblament GC/MS. Interfases GC/MS.

Tema 4. Tècniques híbrides basades en cromatografía de líquids (I). Aspectes generals. Interfases LC/MS. Acoblament LC/MS.

Tema5. Tècniques híbrides basades en cromatografía. Altres sistemes híbrids

Bloc II. Quimiometria

Tema 1. Introducció a la quimiometria. Definició i evolució de la quimiometria. Tècniques quimiomètriques, maquinari i programari. Objectes i variables. La matriu de les dades. Tipus de variables. Mètodes univariants i multivariants. Organització de les dades.

Tema 2. Descripció estadística de les dades. Presentació final dels resultats.

Tema 3. El mètode ANOVA. Homocedasticitat de les variables. ANOVA d’un factor. Factors d’efecte fix i aleatori. ANOVA de dos factors.

Tema 4. Mètodes no paramètrics. La prova de signes. Prova de rangs amb signe de Wilcoxon. Suma de rangs: dues mostres independents. Comparació de dispersions. Prova d’ajust de Kolmogorov.

Tema 5. Calibratge i regressió lineal simple. Corelació. Introducció a la regressió lineal simple. El mètode de regressió de mínims quadrats.

Tema 6. Disseny d’experiments i optimització.

 

Bloc III. Pràctiques de laboratori.

Al llarg del semestre es planifica la realització de sis pràctiques de laboratori amb el corresponent treball de preparació del treball de laboratori, la realització pràctica amb mostres reals i redacció final dels informes corresponents.

 

Les pràctiques es distribueixen en quatre blocs:

  • Aplicació de tècniques òptiques d’anàlisis

  • Aplicació de tècniques elèctriques d’anàlisi

  • Aplicació de tècniques de separació

  • Quimiometria