Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

65%

Laboratori

20%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Participació en seminaris i tutories

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

   

 

-    A) Examen teòric final (per a aprovar l'assignatura la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Excloent)

  • Totes les activitats que se realitzen en el curs o en evaluació continuada no tenen nota mínima per lo que no es necessari recuperarles. Tan sols contribuixen a la nota en el percentage corresponent,

             Cal superar la avaluació de les pràctiques de laboratori per a aprovar la assignatura. 5 sobre 10 (Excloent)

  • En el cas de no superar les práctiques, es poden recuperar mijançant una prova escrita (qüestions i problemes) en la segona convocatoria.

     B) La assistència a les sessions de laboratori es obligatòria

Se considerará presentat el alumne que se presente al examen teòric final