Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0921 - Redacció Publicitària

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

45%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Assistir a les classes tant teòriques com a pràctiques. Per aprovar l'assignatura és necessari que l'alumne aconsegueixi la nota de 5 punts sobre 10 en cadascuna de les parts que componen l'assignatura (part teòrica i part pràctica).

Examen/Prova escrita (45% de la nota final). Aquesta prova es realitzarà al final del semestre i en avalua els coneixements teòrics principals impartits en l'assignatura, així com la capacitat adquirida, a tenor d'aquests coneixements i de les sessions pràctiques, per elaborar una redacció publicitària o realitzar l'anàlisi crítica de la redacció d'un text publicitari. Els criteris de puntuació de cada part de la prova s'anunciessin prèviament a la seva realització i s'establiran proporcionalment a la càrrega de continguts i a la importància per al coneixement global de la matèria de cadascun dels temes tractats en classe.

Pràctiques individuals i/o en grup (45% de la nota final). Consistiran en l'aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits amb el desenvolupament de cada tema. Els treballs es realitzaran per grups o individualment i es lliuraran dins d'un termini establert, una vegada concloses les sessions de cada tema. Els criteris de puntuació de cada treball es comunicaran prèviament a la seva avaluació.

Assistència i participació en classe (10% de la nota final). S'avaluarà l'assistència participativa dels les estudiants a la sessions teòriques i pràctiques, especialment la seva voluntat de realitzar aportacions de valor al desenvolupament de cada tema i de compartir els seus dubtes, inquietuds, opinions, etc. amb la resta de companyes i companys.

Altres criteris d'avaluació. S'avaluarà permanentment la correcció ortogràfica, tant en els treballs presentats com en els exàmens, en els quals les faltes d'ortografia resten amb caràcter general 0,5 punts, si bé es farà una excepció amb les faltes d'accentuació mitjançant titlles i amb els errors de redacció, que restaran 0,25 punts