TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació es basa en diferents proves pràctiques mes un examen escrit. L'examen escrit representa el 60% de la nota final. L'avaluació es completa amb la realització de proves pràctiques (40%). La nota mínima per a superar l'assignatura és un cinc. S'estableix com a requisit aprovar l’examen teòric per poder sumar-li la resta de notes esmentades anteriorment.L'alumnat haurà de presentar-se obligatòriament a l'examen escrit, en cas contrari es considerarà com no presentat. Les probes pràctiques no son recuperables, pero els alumnes suspesos en primera convocatoria  poden presentarse directament a l'examen de la següent y poder aprobar.