Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Les dues parts del temari (50% cada una) s'avaluen per separat amb una o més proves relacionades amb els continguts teòrics i pràctics. Es podran exigir treballs acadèmics en la primera part i/o en la segona, sempre que es mantinga la ponderació sobre el conjunt de l'assignatura que s'estableix en el punt anterior.

Independentment del caràcter que tinguen reconegudes les classes en la planificació docent i en els horaris del LLEU (TE/SEM), les activitats objecte d'avaluació es podran dur a terme, amb el pertinent avís previ del professorat, en qualsevol d'elles.

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtenir almenys la meitat de la puntuació màxima en cada una de les seues parts. Si només se n'aprova una, la qualificació global no pot ser superior a 4,9.

Es considera com a presentat tot i només aquell alumnat que realitze les proves escrites de les dues parts. No obstant això, en la segona convocatòria del curs no caldrà repetir l'avaluació d'una part que ja s'haguera aprovat; serà vàlida la nota anterior.