Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l'assignatura és 5/10.

El treball final de màster serà avaluat per un tribunal constituït per a tal fi. Aquest tribunal, a proposta de la Comissió de Màster corresponent, estarà format per tres membres especialistes en l'àmbit de recerca del màster, i serà aprovat per la Comissió de Postgrau del Departament en el mes de maig. El tribunal emetrà una qualificació numèrica (entre 1 i 10).

L'estudiant haurà de realitzar una defensa pública del treball final per videoconferència. L'acte de defensa consistirà en una exposició pública del treball final de màster per part de l'estudiant (10 minuts) i un torn de preguntes per part dels membres del tribunal (10 minuts).

La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a la superació de l'assignatura.

B) L'estudiant haurà de presentar el treball final de màster i realitzar la defensa pública per a considerar-se com presentat.