Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional i analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d’un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.

CE16 - Capacitat per a participar en l’anàlisi, el disseny, la construcció i el manteniment d’aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient i d'elegir el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar implementacions estàndard de les següents estructures de dades: pila, cua, llista enllaçada, diccionari.

Usar llibreries existents en el desenvolupament de programes.

Usar efectivament un entorn integrat de desenvolupament.

Modelitzar objectes senzills amb classes a partir d’una especificació.

Implementar programes que usen fluxos de dades.

Implementar llibreries que permeten reutilització de codi en problemes senzills.

Implementar les següents estructures de dades complint certes especificacions: pila, cua, llista enllaçada, diccionari.

Explicar el funcionament d’una funció recursiva senzilla.

Donades unes especificacions, dissenyar i implementar un programa de mida petita acompanyat de bateries senzilles de prova.

Calcular cotes asimptòtiques per als costos espacial i temporal d’algorismes senzills.