EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA
 
BLOC 1: Introducció al mètode dels elements finits en aplicacions d'enginyeria mecànica i estructural
 
Tema 1.- Introducció
 
Tema 2.- Estructures de barres
 
Tema 3.- Desenvolupament d'equacions de elements biga
 
Tema 4.- Estructures de nusos rígids
 
Tema 5.- Elements bidimensionals per problemes de deformació plana i tensió plana
 
Tema 6.- Elements placa
 
Tema 7.- Elements tridimensionals
 
BLOC 2: Aspectes avançats del càlcul d'estructures d'acer laminat
 
Tema 8.- Càlcul d'unions en estructures d'acer laminat
 
Tema 9.- Fatiga
 
Tema 10.- Resistència al foc
 
Tema 11.- Execució, control de qualitat i inspecció
 
 
 
TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI
 
Pràctica 1.- Introducció a l'ús del programa Ansys per al càlcul per elements finits
 
Pràctica 2.- Anàlisi per elements finits d'estructures de barres articulades amb Ansys
 
Pràctica 3.- Anàlisi per elements finits de bigues i estructures de nusos rígids amb Ansys
 
Pràctica 4.- Anàlisi per elements finits de problemes de tensió i deformació plana amb Ansys
 
Pràctica 5.- Anàlisi tridimensional per elements finits