Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir, com a mínim, una qualificació final global de 5 sobre 10 una vegada ponderades les notes d'avaluació contínua (60%) i examen (40%). Cal obtenir un mínim de 3.5 sobre 10 en l'examen per superar l'assignatura. Si la nota d'examen és inferior a 3.5 la nota màxima final de l'assignatura serà 4.5.

B) L'estudiant o estudianta es considera presentat a una convocatòria si el pes total dels elements avaluables als quals s'ha presentat és igual o superior al 50% de la qualificació global.

C) En la segona convocatòria d'examen l'avaluació es realitzarà igual que a la primera, mantenint la qualificació de la part d'avaluació contínua. En cas que l'estudiant tingui una nota d'avaluació contínua inferior a 5 sobre 10, podrà intentar millorar-la a través d'un treball específic, individual, que li proposarà el professor, sempre que ho comuniqui amb almenys 2 mesos d'antelació respecte a la data de l'examen.
 
D) En la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis la qualificació es realitzarà mitjançant un examen únic amb un pes del 100% de la nota.