Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. Assignació d'empresa
 
L'alumne interessat a iniciar les PE ha de sol·licitar al coordinador de Pràctiques Externes i Treball Fi de Grau l'inici de les mateixes en els terminis establerts per a cada període. (Consultar Aula Virtual de l'assignatura EM1034 per al curs en vigor)
 
L'OIPEP farà públic el llistat de places ofertes. L'ordre d'assignació de l'empresa es realitzarà en funció de la nota mitjana de l'expedient, el nombre de crèdits aprovats i el rendiment acadèmic. Hi ha la possibilitat que l'alumne contacti directament amb una empresa no oferta omplint la proposta importants. En aquest cas es realitzarà una assignació nominativa.
 
Un cop realitzada l'assignació, durant la realització de les PE, l'alumne estarà tutoritzat per un tutor per part la Universitat Jaume I i per un supervisor per part de l'empresa. Entre els tres han d'acordar un projecte formatiu.
 
 
 
8.2 Projecte formatiu
 
Previ a l'inici de les pràctiques l'estudiant, el seu tutor de la universitat assignat i el supervisor de l'empresa han d'acordar, emplenar i signar un Projecte Formatiu definint els termes de les pràctiques d'acord amb la normativa de pràctiques externes de la universitat. En aquest projecte s'especificaran les dates d'inici i fi, l'horari temptatiu previst, els objectius de l'estada, el supervisor i lloc d'incorporació de l'estudiant, entre d'altres. El tutor vetllarà en la mesura del possible per que el treball que l'estudiant desenvolupi durant les Pràctiques Externes pugui constituir l'inici del seu Treball Fi de Grau (EM1047).
 
 
 
8.3. Documentació final de les Pràctiques Extern
 
A. Memòria de Pràctiques Externes
 
En finalitzar el període de pràctiques, l'alumne haurà de presentar al tutor una memòria de Pràctiques Externes en la qual es reflecteixi el compliment de tots els objectius marcats en el pla de treball elaborat pel tutor i el supervisor. Aquesta memòria ha de contenir, com a mínim, els següents apartats:
 
- Títol de la memòria.
 
- Codi i nom de l'assignatura
 
- Nom de l'alumne i del tutor de les PE.
 
- Nom del supervisor en l'empresa i nom i adreça de l'empresa en què s'han realitzat les PE.
 
- Data d'inici i final de les PE.
 
- Nombre d'hores de pràctiques realitzades
 
- Objectius inicials proposats en el Projecte Formatiu de les PE i justificació de la modificació parcial d'aquests, si pertoca.
 
- Planificació temporal de les PE per a la consecució d'aquests objectius.
 
- Desenvolupament de les PE (metodologia de treball, integració en equip professional, dificultats trobades i com s'han resolt, ocupació d'eines informàtiques).
 
- Grau de compliment dels objectius projecte formatiu.
 
- Conclusions.
 
Aquesta memòria s'ha de lliurar al tutor de la universitat assignat.
 
B. Informe del supervisor de l'empresa
 
En finalitzar el període de pràctiques, el supervisor de l'empresa ha d'emplenar un qüestionari d'avaluació de l'alumne. Aquest informe ha de ser lliurat al tutor de la universitat.
 
C. Informe del tutor de la universitat
 
En finalitzar el període de pràctiques, el tutor ha d'emplenar un informe avaluant i atorgant una qualificació a l'assignatura de Pràctiques Externes tenint en compte:
 
- Seguiment realitzat pel propi tutor de l'estada en pràctiques (converses mantingudes amb l'estudiant i amb el supervisor de l'empresa)
 
- Memòria de PE presentada per l'alumne
 
- Informe del supervisor de l'empresa.
 
Aquest informe ha de ser lliurat al coordinador de PE, juntament amb la memòria de l'alumne i l'informe del supervisor de l'empresa.
 
D. Qüestionari d'avaluació de l'entitat per part de l'alumne
 
Per tal de comptar amb l'opinió de l'estudiantat en relació a les empreses i poder detectar possibles anomalies, en finalitzar el període de pràctiques, l'alumne haurà d'emplenar un informe anònim d'avaluació de l'entitat on ha realitzat les PE. Aquest informe ha de ser lliurat per l'alumne directament a la OIPEP.
 
 
 
Tots els documents anteriors estaran disponibles a l'Aula Virtual de l'assignatura.