EM1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ ALS DIBUIXOS TÈCNICS

1.1 Croquis 

Definició de croquis

Interpretació dels croquis

Traçat dels croquis

Trucs d'ofici

1.2 Delineació 2D

1.3 Modelat 3D 

1.4 Eines, formats i escales

 TEMA 2. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

2.1 Fonaments dels sistemes de representació

Modelar i projectar

Procés de projecció-secció

Projecció central i projecció paral·lela

Projecció ortogonal i projecció obliqua

Invariants de la projecció

2.2 Sistemes axonomètrics

Triedre de referència i pla del quadre

Projeccions prèvies, laterals i directa

Coeficients i escales axonomètriques

Traçat de vistes axonomètriques

Classificació de les axonometries

Axonometries normalitzades

2.3 Sistema dièdric 

Conceptes bàsics i nomenclatura

Tercera projecció. Triedre de referència

Sistema multivista (Sistema europeu i sistema americà)

TEMA 3. REPRESENTACIÓ DE FORMES USADES EN ENGINYERIA

3.1 Representació d'elements fonamentals 

Representació de punts

Representació de rectes. Traces i orientacions particulars

Representació de plans. Traces i orientacions particulars

3.2 Relacions de pertinença i incidència

Relacions de pertinença

Relacions d'incidència

Relacions de paral·lelisme

Relacions de perpendicularitat

Les relacions precedents en ambient 3D

3.3 Corbes i superfícies elementals 

Corbes. Definició i representació

Circumferència. Definició i representació dièdrica i axonomètrica

Còniques com a projecció de la circumferència. Definició i representació

Superfícies. Definició i representació.

Superfícies de revolució. Esferes, cons i cilindres. Definició, representació i propietats

3.4 El problema de mesurar 
Mesurament de distàncies

Condicionament de distàncies

Mesurament d'angles

Condicionament d'angles

Distàncies i angles en ambient 3D

3.5 Modelatge sòlid 

TEMA 4. CONVENCIONALISMES DE LA REPRESENTACIÓ

4.1 Convencionalismes 

Introducció a la representació normalitzada

Definició i classificació de convencionalismes

Elecció de vistes. Criteri d'economia de vistes

Vistes particulars

4.2 Talls i seccions normalitzats

Objectiu dels talls

Representació dels talls

Tipus de talls

Tipus de seccions

Excepcions en el tall

Diferències fonamentals entre normes

4.3 Altres vistes especials normalitzades 

Vistes parcials

Vistes locals

Vistes interrompudes o trencaments

Peces simètriques

Detalls representats a major escala

4.4 Altres convencionalismes

Representacions simplificades: interseccions simplificades i fictícies

Representacions simplificades: rosques

Representacions simplificades: elements repetitius

Informació complementària: contorn primitiu

Informació complementària: parts contigües

Diferències fonamentals entre normes

4.5 Obtenció dels convencionalismes a partir del model 3D

TEMA 5. ACOTACIÓ DELS DIBUIXOS TÈCNICS

5.1 Acotació. Fonaments 
El problema de mesurar en els dibuixos normalitzats

Concepte d'acotació

Principis d'acotació

5.2 Acotació. Representació 

Elements d'acotació

Cotes i indicacions especials

Símbols complementaris

Excepcions

Diferències fonamentals entre normes

5.3 Acotació. Mètodes 

Classificació de les cotes

Seqüència d'acotació

Disposició de les cotes

Introducció a l'acotació estandarditzada. Acotació d'elements repetitius, bisells, avellanats i rosques