Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Convocatòries ordinàries (1ª i 2ª)
 
La nota final es calcula amb l'aplicació dels següents percentatges:
 
· 70% examen final.
 
· 30% avaluació contínua (15% realització i lliurament de memòries de les sessions pràctiques de laboratori i 15% proves escrites (tests / qüestions / problemes) en què s'avaluen els coneixements teoricopràctics en finalitzar les unitats didàctiques).
 
L'examen final consta de dues parts, una corresponent a la part de tecnologia del medi ambient (50%) i una altra a la part de seguretat industrial (50%). Cal obtenir un mínim de 4,5 sobre 10 en cadascuna de les parts, per poder fer mitjana. La part amb nota igual o superior a 4,5 es guarda per a la segona convocatòria.
 
La qualificació de la prova avaluació contínua que s'obté al llarg del curs es mantindrà per a la segona convocatòria, no hi ha un mínim de nota requerit per a aquesta part.
 
Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne o l'alumna haurà de tenir com a mínim una nota de 4,5 sobre 10 en l'examen final i 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura.
 
En cas que la nota de l'examen final no aconsegueixi la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts.
 
L'estudiant o estudianta es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.
 
 
 
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
 
Es realitzarà una única prova en la qual s'avaluaran els continguts globals de l'assignatura (tant el avaluats en les proves d'avaluació contínua i examen final de la 1a i 2a convocatòria).
 
Aquesta prova consta de dues parts, una corresponent a la part de tecnologia del medi ambient (50%) i una altra a la part de seguretat industrial (50%). Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne o l'alumna haurà de tenir com a mínim una nota de 4,5 sobre 10 en cadascuna de les parts i 5 sobre 10 a la nota mitjana de les dues parts.