Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen oral

60%

Resolució de casos

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

a) Un examen oral al final del curs (60% de la qualificació global de l'assignatura).

(b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenvolupament en l'aula (25% de la qualificació global de l'assignatura).

(c) Un treball acadèmic a realitzar durant el curs i, si escau, la seva exposició (15% de la qualificació global de l'assignatura).Per a tenir aprovada l'assignatura serà necessari que la mitjana de les tres parts sigui 5, han d’arribar a els mínims exigits en les parts teòrica (5) i pràctica (4).


L'alumnes que no es presenti a la prova oral s'entendrà com NO PRESENTAT en aquesta convocatòria d'exàmens.


La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida (4), suposarà que han de realitzar-se un o diversos exercicis pràctics en l'examen final de l'assignatura, en 1º i 2º convocatòria.


La no realització o suspès del treball acadèmic no es podrà recuperar.

En cas de suspendre l'assignatura, únicament es guardarà per a la 2ª convocatòria d'aquest curs la nota de la part pràctica i del treball acadèmic que estiguin aprovats (més de 5)