Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

ACTIVITAT A AVALUAR

VALOR

%

MÍNIMA QUALIFICACIÓ PER A SUPERAR AVALUACIÓ CONTINUADA

Prova d'avaluació continuada mòduls A, B i C(Dret i història, Dret i procés / persona i família)

2

20

1

Prova d'avaluació continuada mòdul D (Drets reals)

2

20

1

Prova d'avaluació continuada mòdul E(Obligacions i contractes)

2

20

1

Treball acadèmic(obligatori, se seguisca o no el sistema d'avaluació continuada)

2

20

no hi ha mínim

Prova de verificació(que serà Prova Final per a aquells que no superen o no seguisquen el sistema d'avaluació continuada)

2

20

1

TOTAL (sumatori)

10

100%

4 + qualificació obtinguda en Treball Acadèmic

 

 

 

El sistema d'avaluació de l'assignatura DR1004-Derecho Romà es fonamenta en els pressupostos d'un sistema d'avaluaciócontínua. En concret, les activitats, valors de proves d'avaluació i activitats són els que es mostren en la taula. Totes les activitats són de realització obligatòria de manera que per a superar l'assignatura cal realitzar i superar totes les Proves d'Avaluació Contínua, el Treball Acadèmic i verificar adquisició de competències i coneixements en la Prova de Verificació.

Els supòsits que poden arribar a produir-se en atenció a la superació o no i, al seguiment o no del sistema d'avaluació contínua són:

Supòsit A.- ESTUDIANTS QUE SUPEREN L'AVALUACIÓ CONTÍNUA: Seran aquells/es que han “aprovat” (que han tret una qualificació = o > que 1) en totes les Proves d'Avaluació Continuada. La seua qualificació serà el sumatori de les qualificacions de cada prova i de la qualificació obtingudaen el Treball Acadèmic (en el que no hi ha mínims de qualificació, la forquilla comprén de 0 a 2). Aquests estudiants a més hauran de verificar adquisició de competències i coneixements en la Prova de Verificació, de manera que la qualificació obtinguda en aquesta, si efectivament se supera (és a dir, si el resultat és = o > que 1) se sumarà al resultat del sumatori Proves d'Avaluació Continuada + Treball Acadèmic.

Supòsit B.- ESTUDIANTS QUE NO SUPEREN L'AVALUACIÓ CONTÍNUA: En el cas que el/l'estudiant no arribe a superar l'Avaluació Contínua perquè hi haja “suspés” alguna Prova d'Avaluació Contínua (és a dir, que el resultat d'una prova siga < 1) haurà de realitzar la Prova Final. La prova final per a aquests casos consistirà a superar les competències i coneixements de la (les) Prova(es) d'Avaluació Continuada no superadesal mateix temps que verificació de les competències i coneixements adquirits.

Supòsit C.- ESTUDIANTS QUE NO SEGUISQUEN EL SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA: A més d'altres possibilitats (per exemple, que l'estudiant NO es presente a alguna o diverses Proves d'Avaluació Continuada), es tracta del supòsit dels/les que, en funció de la implementació de l'Estatut de l'Estudiant, són considerats/des estudiants a temps parcial. Aquests/s'estudiants hauran de realitzar la Prova Final (els continguts de la qual s'han explicitat més amunt). Sense perjuí del que disposa aquest supòsit, es considera quel'estudiant a temps parcial pot optar perfectament per seguir el sistema d'avaluació continuada.

La data de realització de la prova final serà la datareservada en el període d'exàmens reservada a l'assignatura al gener del 2013.

Els i les estudiants, independentment de quina siga la seua dedicació (estudiant a temps complet o estudiant a temps parcial) i el seguiment o la superació o no de l'Avaluació Continuada, hauran de realitzar un o diversos Treballs Acadèmics el valor màxim del qual en el global de l'avaluació serà del 20%. El treball o treballs a realitzar per a cada curs acadèmic se sotmetran a criteri del professorat i podran consistir en el tractament de supòsits de fet, confecció de diccionaris de termes jurídics, escriure ressenyes de monografies o articles, etc... Lesinstruccions relatives als treballs acadèmics s'inclouran, per a cada curs acadèmic, en l'apartat concret de l'Aula Virtual.

El sistema d'Avaluació Contínua només té validesa per a la primera convocatòria ordinària, per a l'avaluació de la segona convocatòria del curs es realitzarà una única Prova final el valor de la qual serà del 80%.La qualificació obtinguda com resultat del sumatori de les Proves d'Avaluació Contínua així com les qualificacions de cada una d'aquestes proves són irrellevants per a aquesta segona convocatòria. Per a aquesta segona convocatòria ordinària sí que es conservarà la puntuació obtinguda en el Treball Acadèmic en la primera convocatòria ordinària.

Es considerarà que un estudiant no s'ha presentat a la corresponent convocatòria de l'assignatura quan:

1.- No havent seguit o no havent superat l'avaluació contínua, no es presente a la Prova Final.

2.- No realitze el (els) Treball(s) Acadèmic(s) del curs.

3.- Havent seguit i superat el sistema d'avaluació contínua, no es presente a la Prova de Verificació.

NOTA IMPORTANT: En tot cas, la Prova d'Avaluació Continuada corresponent s'haurà de realitzar el dia i hora previstos per al grup (A o B) en el que consta matrícula.