Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució de casos

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Atès el caràcter introductori de l'assignatura Anàlisi d'Estats Financers, l'avaluació de l'aprenentatge es basarà en l'elaboració d'un treball pràctic (30% de la nota final) i una prova escrita (70% de la nota final)
 
Durant el semestre es farà una prova individual d'avaluació contínua en horari lectiu que atorgarà el 10% de la nota. Aquesta prova tindrà lloc a meitat del quadrimestre i es centrarà en el primer bloc de l'assignatura, Elaboració i anàlisi d'estats financers.
 
L'examen final de l'assignatura constarà d'una única prova corresponent a la totalitat del temari de l'assignatura. La qualificació mínima necessària haurà de ser del 50% del valor total de la prova, que suposa el 30% de la nota total de l'assignatura.
 
La nota final de l'assignatura es correspondrà amb la suma de les notes obtingudes en cadascuna de les proves realitzades durant el curs sempre que l'examen final hagi obtingut la nota mínima
 
En segona convocatòria, l'alumnat haurà de realitzar l'examen final amb les mateixes consideracions que en la primera convocatòria.