Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1031 - Economia Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

 

Per a superar l'assignatura hi ha tres possibilitats, segons la modalitat d'avaluació o itinerari triat:


1- Itinerari presencial
Es tracta d'un itinerari d'avaluació contínua, on s'elimina completament l'examen final. El major pes recau sobre els treballs de realització en grup o individual, que suposen el 60% de la nota final. I la resta de la nota es reparteix entre les activitats que es realitzaran en classe i els exercicis proposats en l'aula virtual. Amb aquest itinerari es pot aconseguir una nota màxima de 10 punts.


2- Itinerari no presencial
En aquest itinerari també s'elimina l'examen final però, a més, també desapareixen les activitats realitzades en classe. A canvi, el pes de les dues activitats restants en la nota final augmenta. Amb aquest itinerari només es podrà aconseguir una nota màxima de 9 punts.


3- Itinerari avaluació final
Aquest és l'itinerari més tradicional, ja que l'avaluació es basa en un únic examen final i no es tenen en compte les activitats de classe o les de l'aula virtual. L'estudiantat que opte per aquest itinerari només podra aconseguir una nota màxima de 8 punts. Encara que s'haja seguit qualsevol dels altres dos itineraris, l'estudiantat sempre pot optar per aquest i renunciar a les qualificacions corresponents als altres itineraris.