Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Primera convocatòria ordinària (gener) i segona convocatòria ordinària (juny).

L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que indique la Universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquest examen es valorarà en 7 punts.


Durant el semestre es realitzaran dues proves pràctiques escrites en horari de pràctiques (treball acadèmic). La realització  serà voluntària i cadascuna es valorarà en 1,5 punts (3 punts en total). Aquestes proves constaran de preguntes teòriques o exercicis sobre temes ja estudiats i es respondran en forma de test o vertader/fals.


Per a superar l'assignatura és necessari obtenir almenys 5 punts en el conjunt de les activitats (examen escrit i proves pràctiques). D'aquests 5 punts, almenys 3,5 punts han de correspondre a l'examen escrit. Els alumnes i les alumnes que no facen les proves voluntàries podran obtenir com a màxim 7 punts en l'examen escrit, necessitant un mínim de 5 punts per a superar l'assignatura.

L'alumne o l'alumna que es presente a l'examen escrit es considerarà presentat.