Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

90%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació


L'avaluació de l'assignatura consta de tres parts: el 80% de la nota s'obté de la realització d'un examen de teoria i problemes. Un 10% correspon a l'avaluació de la resolució de problemes a l'aula, (tots l'estudiantat hau de resoldre problemes a la pissarra durant les classes de problemes, que s'avaluaran in situ). El 10% restant correspondrà a l'avaluació de la recopilació de problemes resolts per cada estudiant o estudianta, (cinc per tema) i que ha d'entregar-se al final del semestre. La nota mínima global per a superar l'assignatura serà de 5, resultat com a suma ponderada de cada una de les tres puntuacions, (examen, resolució de problemes a l'aula i recopilació de problemes).

Es considera presentat a aquell alumne o alumna present en l'examen oficial de l'assignatura. Les notes corresponents a la resolució de problemes i la recopilació de problemes no se conserven en passar la convocatòria.

Prova / evidència

  1.  Examen teoricopràctic. 80%

2.  Resolució de problemes a l'aula. 10%

3.  Col·lecció de problemes resolts 10%

Competència a avaluar

Totes les genèriques i específiques descrites en  l'apartat de competències seran avaluades en cada una de les proves.

Sistema de recuperació: un examen en la convocatòria extraordinària de juny ​​de 2013.