Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumne ha d'aconseguir com a mínim un 50% del 100% de la nota final. Esta nota final es distribuïx de la manera següent: 

Carpetas de aprendizaje y/o portafolio

50%

La nota mínima en cada una de les proves ha de ser de 40% per a poder sumar-se a la nota global

Elaboración de trabajo académicos

20%

Presentaciones orales y posters

20%

Resolución de casos

10%

TOTAL

100%

 

 

Cal presentar tots els treballs per a considerar-se presentat a la convocatòria en curs.

La qualificació final serà presentació de tots els treballs que se sol·liciten. Es molt important l'assistència a les classes, com la participació i l'actitud de l'alumne en el desenvolupament de les mateixes, seran fonamentals a l'hora de qualificar finalment a l'alumne.

Sobre l'avaluació de l'assignatura

Per a l'avaluació final de l'assignatura es tindrà en compte, a més de la mitjana aritmètica, la progressió personal de cada estudiant i la seua participació en les diferents activitats al llarg del semestre. Els criteris d'avaluació per a cada un del treballs seran definits per les evidencies de avaluació que es troben explicades al aula virtual.

El alumnat a més de tindre en conter les evidencies que avaluen els treballs, hi ha que tindre en conter lo següent:

LES BONES NOTES SERAN FRUIT DE, NO TAN SOLS LA ADEQUACIÓ ALS PLANTEJAMENTS EXPOSATS PER LA AVALUACIÓ DE LA ASSIGNATURA, SINO QUE SERAN EL RESULTAT DE TREBALLS EXCEL·LENTS ON HAGA APROXIMACIONS ORIGINALS, CRÍTIQUES, CLARES, SÒLIDAMENT FONAMENTADES I TREBALLS ON HI HAGA MOLT D’ESFORÇ.

Treballs on es troba gran qualitat professional i hi haga:

1.Habilitat per a exposar evitant els tòpics i les generalitzacions

2.Pensament elaborat i maduresa de la proposta

3.Habilitat per a passar de la descripció a l'anàlisi identificant qüestions rellevants.

4.Habilitat per a identificar i fer bon ús de material de suport i de una sólida proposta de investigació individualitzada.

5.Habilitat per a presentar i sostenir un argument, basat en un sòlid coneixement de les fonts, i per a extraure conclusions lògiques i raonades.

6.Capacitat per a adoptar una actitud crítica i ètica en els aprenentatges de l'assignatura.

Sobre el plagi

El plagi comportarà la immediata impossibilitat de presentar-se a la convocatòria en curs. L'alumnat que incórrega en plagi haurà de presentar-se a la convocatòria següent.