Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

Per a fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne/a haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) en cadascun dels sistemes d'avaluació anteriorment descrits. Per tant, serà estrictament necessari superar els 5 tipus de prova que planteja el sistema d'avaluació.

Durant el mateix curs acadèmic, es reservaren les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que el la/alumne/a haja aprovat.

No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors. Si l'estudiant es presenta a l'examen escrit es considerarà, amb caràcter general, que s'ha presentat a una convocatòria de l'assignatura.

L'examen escrit podrà respondre's tant en valencià com en castellà.

L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. Aquells alumnes que no complisquen un percentatge mínim d'assistència del 85% quedaran suspesos en la primera convocatòria de l'assignatura. Així mateix, el seminari de l'assignatura és obligatori (aquells alumnes que no ho cursen no podran superar l'assignatura).