Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0922 - Estratègies de la Comunicació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Assitir a les classes tanto teòriques como pràctiques.

A) Per a aprovar l'assignatura és necessari que l'alumne arribi a la nota de 5 punts sobre 10 en cadascuna de les parts que componen l'assignatura (part teòrica i part pràctica) per a poder treure la nota mitja final de l'assignatura.

 

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el la/estudianta es consideri presentat/a a una assignatura:

- Part teòrica: Examen escrit (50% de la nota sobre 5 punts) que s'elaborarà en el període d'exàmens oficials.

- Part pràctica composta per: Projectes/pràctiques individuals: (30% de la nota sobre 3 punts) Presentacions orals i pòsters (20% de la nota sobre 2 punts)

La recuperació d´aquesta part pràctica serà amb examen en 2ª convocatòria el mateix dia i hora del examen oficial teòric.