Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0963 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CE06 -Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura.

Resultats d'aprenentatge

RA63 - Seleccionar, avaluar i utilitzar de manera crítica les eines informàtiques més adequades per al desenvolupament del projecte pedagògic descrit anteriorment.

RA63 - Seleccionar de manera crítica les fonts bibliogràfiques més rellevants per a l'elaboració d'un projecte pedagògic d'integració de TIC i ús d'informació lingüística continguda en corpus lingüístics i els seus programes derivats.

RA63 - Reunir informació pertinent sobre un determinat tema en l'àmbit dels estudis anglesos utilitzant bases bibliogràfiques actualitzades.

RA63 - Exposar oralment el projecte pedagògic demostrant un maneig de la llengua anglesa corresponent a un nivell C2.

RA63 - Explicar i defensar en llengua anglesa el procés d'investigació i les decisions preses per a la selecció d�eines i recursos de xarxa per a la integració d�aquestes en una proposta didàctica que integre l'ús d'informació lingüística continguda en corpus lingüístics i els seus programes derivats.

RA63 - Elaborar el projecte pedagògic demostrant un maneig correcte de la llengua anglesa corresponent a un nivell C2.