Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0919 - Fonaments del Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

20%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

El programa ha estat dissenyat per a ser explicat complet i, tret de raons de força major, s'exigeix íntegrament en l’avaluació final de l’assignatura. L’avaluació de coneixements i el control de l’aprenentatge es realitza d’acord amb els següents criteris:

  1. L’avaluació final consta d’una prova escrita a la qual s’atribueix el 50% de l’avaluació final. L’examen avalua la part teòrica, que val 5 punts (preguntes curtes i/o d’anàlisi). Per a la superació d’aquesta part cal obtindre un mínim de 2,5 punts.
  2. El 50% restant de la qualificació final la determina la resolució, presentació i entrega de les pràctiques que es realitzaran per equips (2 punts de la resolució dels casos) i la realització i exposició del treball final en grup (2 punts), que constarà de la realització d’un pla de màrqueting. A més, es tindran en compte qüestions com la qualitat, organització i planificació i la coherència en la comunicació en l’exposició de totes les presentacions fetes al llarg del curs (1 punt).
  3. La qualificació de l’assignatura s’obté de sumar la nota de l’examen, la dels treballs de classe, i la del pla o projecte de màrqueting, sempre i quan s’haja superat cada una de les notes mínimes exigides.


Notes importants:

Les notes de la part pràctica es guardaran fins a l’examen de la segona convocatòria.

Es considerarà a l’alumne o alumna com a presentat sempre i quan es presente a l'examen teòric de l’assignatura. En cas contrari, la nota serà de no presentat.