Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

a) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que haja de realitzar l'estudiant o estudianta, s'ha d'arribar a sempre el 50% de la puntuació total.

b) Distribució d'avaluacions.

Avaluació examen escrit: la prova necessària perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria és la realització de l'examen escrit del temari de teoria que es realitzarà en les dates establertes oficialment.

Característiques de la prova: preguntes de comprensió i exercicis teoricopràctics.

Temps total: hora i mitja (90 minuts).

Qualificació: de 0 a 10.

La nota final de la part suposarà el 50% de la nota final. Ha d'estar superada per a poder intervindre amb la nota pràctica.

Avaluació de treballs acadèmics, presentacions orals, i pòsters i projectes: els treballs pràctics es qualificaran de la següent manera:

1. Creació d'una empresa: de 0 a 10 punts. (Durant el curs). Cada una de les fases es valorarà de 0-10 (incloent-hi la presentació) i la nota total serà la mitjana de totes les fases.

2. Elaboració dels seguiments de mitjans: de 0 a 10 punts. (durant el curs). Cada una de les fases es valorarà de 0-10 (incloent-hi la presentació) i la nota total serà la mitjana de totes les fases.

La nota final de la part pràctica serà la mitjana entre els blocs de pràctiques (de 0 a 10) i suposarà el 50% de la nota final. Ha d'estar superada per a poder intervenir amb la nota teòrica. Normalment, tots els membres de l'equip obtindran la mateixa nota, tret que resulte evident la falta de col·laboració o integració en el grup per part d'algun o alguna dels components, en aqueix cas podria ser qualificat amb una nota inferior. La nota final, com a mínim, serà conseqüència de la mitjana entre ambdues: teoria i practica (vegeu l'apartat Nota teòrica i pràctica).

La no superació de la pràctica suposa haver-la de presentar, de nou, en les convocatòries posteriors.