Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

45%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir com a mínim un 5 sobre 10. 
 
Factors susceptibles de consideració a l'hora de qualificació: 
  • L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. L'alumnat que no complisca un percentatge mínim d'assistència del 85% quedà suspès en la primera convocatòria. 
  • Per a fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne o cada alumna ha d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada un dels sistemes d'avaluació (examen, presentació oral, projectes i seminari). 

Proves:

1.         Avaluació contínua de teoria o examen final de teoria

2.         Exercicis tècnics i projecte final

3.         Presentació en classe del projecte fotogràfic

4.         Assistència al seminari i realització d'una tasca relacionada

En el cas de suspendre una de les proves de l'assignatura, es guardarà la nota de les proves aprovades per a la segona convocatòria, però en cap cas per al curs següent.