Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

1. Examen:Hi haurà una prova de reflexió final sobre alguns dels aspectes tractats al llarg de la matèria. Suposarà el 70% de la qualificació final. S'atendran els criteris de nivell de coneixements, racionalitat i argumentació raonada.

2.Realització de quatre pràctiques col·lectives i individuals sobre els temes proposats pel professorat i que seran exposats a l'aula. En aquestes pràctiques s'atendrà a la presentació del material, l'exposició i la bibliografia utilitzada per elaborar cadascuna de les pràctiques (10%) i els continguts(20%). Suposarà globalment el 30% de la qualificació final.

Per a superar l'assignatura és requisit imprescindible la realització de la totalitat de les proves avaluables: examen, lectura individual i activitats en grup. De la mateixa manera, en cadascuna de les proves s'ha d'aconseguir, almenys, el 50% de la puntuació assignada.

En cas que un alumne o una alumna no es presentara a alguna de les proves se li qualificaria amb suspens.

No es guardaran possibles notes parcials d'exàmens per a la segona convocatòria. Sí que es tindrà en compte, en aquesta convocatòria, els percentatges d'avaluació corresponents a treballs i pràctiques, en cas d'haver-se realitzat.