Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne o alumna ha d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) en cada un dels sistemes d'avaluació anteriorment descrits. Per tant, és estrictament necessari superar els cinc tipus de prova que planteja el sistema d'avaluació. Durant el mateix curs acadèmic, es reservaran les notes de les parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que el l'alumne o alumna haja aprovat. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors. Si l'estudiantat es presenta a l'examen escrit, es considerarà, amb caràcter general, que s'ha presentat a una convocatòria de l'assignatura. L'examen escrit pot respondre's tant en valencià com en castellà. L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. Els o les alumnes que no complisquen un percentatge mínim d'assistència del 85% quedaran suspesos en la primera convocatòria de l'assignatura. Així mateix, el seminari de l'assignatura és obligatori (els o les alumnes que no el cursen no poden superar l'assignatura).